Årsmöte 2023

Årsmöte i Rise 2023

Datum: 23 april 2023

Anmälan: medlem@rise-sverige.se

Dagordning:

 1. Mötets öppnande
 2. Fråga om mötets behöriga utlysande
 3. Fastställande av röstlängd
 4. Fastställande av dagordningen
 5. Val av mötesordförande och sekreterare för mötet
 6. Val av två justerare tillika rösträknare, som tillsammans med årsmötesordförande ska justera protokollet
 7. Styrelsens verksamhetsberättelse
 8. Styrelsens resultat- och balansräkning
 9. Revisionsberättelse
 10. Fastställande av årsredovisningen (verksamhetsberättelse och ekonomisk årsberättelse)
 11. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen
 12. Beslut om medlemsavgifter
 13. Beslut om arvode till styrelsen
 14. Godkännande av verksamhetsplan och budget för verksamhetsåret
 15. Val av ordförande
 16. Val av övriga styrelseledamöter och suppleanter
 17. Val av revisor
 18. Val av valberedning
 19. Behandling av motioner och propositioner
 20. Övriga ärenden
 21. Mötets avslutande

 

Årsmöteshandlingar:

Rise_årsredovisning_2022_signerad

Verksamhetsplan 2023-2025

Budget Rise 2023_årsmöte

Rise_Revisionsberättelse_2022

Valberedningens förslag_Rise årsmöte 2023