Stöd för vuxna som
utsatts sexuellt som barn.

Från en utsatt till en annan – sedan 1981.

Aktuellt på Rise

Sommaren är ibland extra tuff för den som befinner sig i läkningen efter sexuella övergrepp, eller för den som ännu…

Vill du möta andra med liknande erfarenheter?
Nästa stödtelefon:
Onsdag 18:00-19:00

 

Nästa stödchatt:
Idag 20:00-21:00
Du kan stödja vår livsavgörande verksamhet.

Stöd och kunskap är viktigt.

Att läka från kon­se­kven­ser­na av att ha ut­satts för sex­u­el­la över­grepp som barn kan ofta vara tufft. Ibland kan det kännas outhärdligt svårt. Kanske till och med omöjligt. Men, vi är många här på Rise som vet att det går att må bätt­re och att stöd och hjälp på vägen kan göra att processen känns lättare.

Vår erfarenhet är att det ofta är vik­tigt att få möj­lig­het att fo­ku­se­ra på det som känns vik­tigast i stun­den. Med möj­lig­het att ut­fors­ka och ut­veck­las vart­ef­ter det känns rätt. Där­för er­bju­der vi på Rise ett varierat utbud av stöd och ak­ti­vi­te­ter, som kan pas­sa i olika fa­ser av din läk­ning­ och utveckling. Gemensamt för allt vårt stöd är att det sker från en utsatt till en annan.

Kunskap är ofta viktigt för att förstå vilka kon­se­kven­ser­ sexuella över­grepp i barndomen kan ge hos den som utsatts. Med större kunskap blir det också ofta tydligt att an­sva­ret för över­grep­pen behöver läggas där de hör hem­ma – hos för­ö­va­ren. Barnet hade inte förutsättningar för att själv välja och kan aldrig lastas för det som hände. Här på Rise webb­plats er­bju­der vi kunskap som kan vara vär­de­full för dig som själv ut­satts sex­u­ellt som barn. Men ock­så för dig som är när­stå­en­de, för dig som är yr­kes­verk­sam och för dig som bara vill för­stå mer.

Läs mer om sexuella övergrepp

På Stöd­por­talen har vi sam­lat oli­ka ty­per av stöd och verk­tyg som du kan an­vän­da på egen hand i din läk­nings­pro­cess. När som helst och oav­sett var du bor i lan­det. Där fin­ner du fil­mer, bok­tips, skrivöv­ning­ar, me­di­ta­tio­ner och myc­ket an­nat.

Vad är sexuella övergrepp?

Sexuella övergrepp kan vara och upplevas olika. En gemensam nämnare är ofta att någon gjort sexuella handlingar gentemot dig för sin egen vinnings skull, utan hänsyn till din vilja, dina känslor och behov. Du bär aldrig ansvar för att du blivit utsatt.

Läs mer

Konsekvenser

Att utsättas för sexuella övergrepp som barn får för de allra flesta av oss långsiktiga konsekvenser. Såväl fysiskt, psykiskt, känslomässigt som socialt. Genom att få syn på konsekvenserna, kan vi påbörja vår läkning.

Läs mer

Be­rät­tel­ser från and­ra

Att ta del av er­fa­ren­he­ter, upp­le­vel­ser och käns­lor hos and­ra som ock­så ut­satts sex­u­ellt som barn mins­kar ofta käns­lor av skam, skuld och en­sam­het. Käns­lor som många av oss bär på. Du är inte en­sam och det finns hopp om att du kan må bättre.

Läs mer

Vilka är Rise?

Rise – Riksföreningen mot incest och andra sexuella övergrepp i barndomen – bildades 1981 och är Sveriges äldsta stödorganisation för vuxna som utsatts sexuellt som barn. Rise är en politiskt och religiöst obunden ideell förening, med medlemmar över hela Sverige.

Allt stöd på Rise ges från en utsatt till en annan, vilket innebär att den som själv utsatts som barn och nu vill och orkar ge stöd vidare till andra – kan utbilda sig till stödperson hos oss. På Rise finns hundratals utsatta samlade, som alla delar upplevelsen av att ha utsatts sexuellt som barn.

Rise viktigaste uppgift är att skapa förutsättningar för utsatta att i olika former mötas och dela erfarenheter – utsatta emellan. Vi har också en viktig roll som informatör kring ämnet sexuella övergrepp mot barn, dess konsekvenser samt möjligheter till läkning och utveckling.

Läs mer om Rise

Ett urval av våra bidragsgivare