Rättsprocessen

Sexuella övergrepp är ett allvarligt brott och kan ge långa fängelsestraff och höga skadestånd för den som fälls. För de som har utsatts för sexuella övergrepp visar erfarenheten att den som polisanmält och fått förövaren fälld i domstol behöver kortare behandlingstid för sina trauman än den som inte fått förövaren fälld.

Anmälan

Att göra en polisanmälan kan kännas svårt men blir du bra bemött av polisen kan det vara en upprättelse i sig. Anmälan kan göras på vilken polisstation som helst, men själva utredningen sker alltid på den ort eller i det område där brottet begicks. Du kan ringa och beställa tid hos polisen för att göra anmälan och begära att få tala med en kvinnlig polis om du vill det. Ta gärna med dig någon du litar på.

Polisförhör

Det är bra om du förbereder dig så mycket som möjligt inför polisförhöret och går igenom vad du ska berätta. Ju mer precisa uppgifter du kan lämna, desto bättre. Polisen kan ställa frågor som:

  • Vad har hänt?
  • Hur det gick det till?
  • När hände det?
  • Vem eller vilka var inblandade?
  • Hur länge pågick det?
  • Har det hänt flera gånger?
  • Fanns det vittnen?
  • Har du berättat för någon annan vad som hänt (en lärare, kamrat, förälder, psykolog) eller har du skrivit dagbok?

Förundersökning

När anmälan är gjord tas beslut om en förundersökning ska inledas. Förundersökningen leds av en åklagare, den så kallade förundersökningsledaren. Under förundersökningen går polisen igenom allt som kan vara av värde för att brottet skall klaras upp. Polisen förhör dig, den misstänkte förövaren, samt vittnen om det finns sådana och andra personer vars uppgifter kan ha betydelse. När förundersökningen är avslutad tar åklagaren ställning till om det finns tillräckligt med bevis för att väcka åtal. Om det finns tillräckliga bevis lämnar åklagaren fallet till prövning i domstol. Domstolen kallar då till huvudförhandling, det vill säga rättegång. Om ärendet inte går till domstol utan åklagaren beslutar att lägga ned förundersökningen kan du begära överprövning. Du skriver då till överåklagaren och begär att ärendet ska prövas på nytt av åklagare. Överprövning är kostnadsfritt.

Rättegång

Till huvudförhandlingen har du rätt till ett målsägandebiträde (kostnadsfritt), alltså en advokat som fungerar som ditt eget juridiska ombud. Målsägandebiträdet ska driva skadeståndsfrågan, gå igenom hur själva rättegången går till, sitta med under rättegången och vara till stöd och juridisk hjälp för dig.

Under huvudförhandlingen lägger åklagaren fram sin bevisning och du får med egna ord berätta vad som hänt. Därefter ställer först åklagaren och sedan advokaten frågor till dig. Sedan berättar den misstänkte (förövaren) sin version av vad som hänt och åklagaren och advokaten ställer frågor till honom eller henne. Vittnen kan också komma att kallas in och höras på begäran av någon av parterna. Expertvittnen och sakkunniga, exempelvis en psykolog som du haft kontakt med, kan också kallas in till rätten. Under huvudförhandlingen sitter du mellan åklagaren och ditt målsägandebiträde. Känner du dig rädd för att berätta när den tilltalade finns i samma rum kan du begära att han eller hon ska vara i ett annat rum under tiden. När dom meddelas har parterna tre veckor på sig att överklaga domen till hovrätten om någon av er tycker att domen är felaktig.

Preskriptionstid

Enligt brottsbalken anges preskriptionstiderna i förhållande till hur många år straffet är för brottet. Till exempel för våldtäkt av normalgraden är preskriptionstiden 10 år och för grov våldtäkt 15 år. Sedan 2005 har våldtäktsbegreppet utvidgats till att också gälla de fall när offret är medvetslöst, sover, är handikappat eller berusat.

Preskriptionstiden för sexualbrott mot barn börjar vanligtvis löpa först då barnet fyller 18 år. Den 1 maj genomfördes dock en viktig lagändring som innebär att preskriptionstiden helt slopas för vissa grövre sexualbrott mot barn, vilket innebär att det då inte finns någon bortre tidsgräns för när en förövare kan dömas. Här kan du läsa mer om vad ändringen innebär.

Fråga advokaten!

Har du frågor som rör det juridiska kring sexuella övergrepp har du möjlighet att få svar av advokat Rebecca Lagh, som ger råd till Rise medlemmar. Rebecca är specialiserad på brott mot barn, sexualbrott och våld i nära relation. Hon företräder brottsoffer i domstol som målsägandebiträde, särskild företrädare för barn och är ombud i svåra vårdnadstvister.