Skillnad mellan stöd och behandling

Vi får ofta frågor kring hur stödet på Rise ser ut och om vi erbjuder psykologisk behandling. Skillnaden är viktig då psykologisk behandling innebär insatser som utförs av utbildad personal, medan stöd kan erbjudas på flera olika sätt. Stöd på Rise är inte​ psykologisk behandling, utan ett komplement till psykologisk behandling. Stödet vi erbjuder är erfarenhetsbaserat och utgår från en utsatt till en annan.

Vad är psykologisk behandling?

Psykologisk behandling är ett samlingsbegrepp för flera olika metoder som syftar till att främja psykisk hälsa och minska psykisk ohälsa. De psykologiska behandlingarna har gemensamt att de är grundade på psykologisk vetenskap och genomförs med stöd av en legitimerad psykolog eller psykoterapeut.

Psykologisk behandling innebär att ett förändringsarbete genomförs som är inriktat mot tankar, känslor, beteenden, relationer och upplevelser. Ett exempel på psykologisk behandling är psykoterapi, som i sin tur finns i flera olika former.

Sexuella övergrepp i barndomen ger ofta långsiktiga negativa konsekvenser och svårigheter. Att få tillgång till specialiserad psykologisk behandling för dessa beskriver de flesta som varit utsatta som en nödvändig del i läkningsprocessen.

Vad innebär stöd på Rise?

Vi erbjuder ett långsiktigt medmänskligt stöd från en utsatt till en annan. Stödet kan vara aktuellt på olika sätt i olika faser av läkningsprocessen och såväl före som under och efter  psykologisk behandling. Våra stödpersoner är ofta de första som utsatta väljer att berätta om övergreppen för. Många utsatta väljer också att delta i stödverksamheten på Rise parallellt med psykologisk behandling och även efter det att en psykologisk behandling är avslutad och läkningsarbetet fortsätter på egen hand.

På Rise får den som utsatts möta andra utsatta med liknande erfarenheter. Att få ta del av andras upplevelser, tankar och känslor lindrar ofta svåra och förlamande känslor av skam, skuld och ensamhet. Istället infinner sig ofta känslor av kraft, gemenskap och hopp om att det går att må bättre. Genom att känna medkänsla för andras berättelser, beskriver många att också medkänslan för sig själv gradvis kan öka.

Det är alltid den som söker stöd som ansvarar för sin egen läkningsprocess. Allt deltagande är frivilligt och utgår från egna behov och önskemål. Vi finns längst vägen och i den omfattning som är möjlig enligt ramen för vår verksamhet.

Råd angående psykologisk behandling och andra behandlingsformer

När det talas om psykologisk behandling är det ofta psykoterapi i form av samtal som avses, men de som har varit utsatta för sexuella övergrepp i barndomen behöver vanligen även andra typer av behandlingar. Sexuella övergrepp ger skador både i kroppen och själen som behöver bearbetas på olika sätt.

Psykologiska behandlingar som har hjälpt våra medlemmar är bland annat olika typer av traumabehandling, psykoterapi och bildterapi. Psykologisk behandling kan med fördel också kombineras med kroppsbehandlingar, exempelvis sjukgymnastik, yoga, meditation, shiatsu eller massage kan ge god effekt. Kanske hittar du en bra behandlare på en gång, men det kan också ta lång tid innan det känns rätt. Ge inte upp! Det viktigaste är att hitta den eller de metoder som bäst passar dig.

Du ska kunna förvänta dig att din behandlare är en person som:

  • Är informerad eller beredd att skaffa sig information om läkningsprocessen för personer som har varit utsatta för sexuella övergrepp i barndomen.
  • Till fullo respekterar dina känslor.
  • Aldrig bagatelliserar dina erfarenheter eller din smärta.
  • Aldrig tvingar dig till något som du inte känner dig bekväm med.
  • Koncentrerar sig på dig och inte på din förövare.
  • Inte försöker pressa dig till försoning eller förlåtelse.
  • Uppmuntrar dig till att bygga upp ett stödjande nätverk i din vardag.
  • Är villig att diskutera problem som uppstår i er relation eller gällande behandlingen.
  • Inte diskuterar sina personliga problem eller vill umgås med dig som privatperson.

Information om Rise till din behandlare

Om du sö­ker behandling inom vår­den, så kan det ibland vara vär­de­fullt att ge din be­hand­la­re en be­skriv­ning om det stöd Rise er­bju­der. Då kan det bli tyd­li­ga­re för din be­hand­la­re att stö­det är ett kom­ple­ment som inte er­sät­ter vård och be­hand­ling. Vi har där­för ta­git fram ett kort in­for­ma­tions­brev (tryck på länken ne­dan för att läsa, skri­va ut el­ler spa­ra ned) som du kan ge till din be­hand­la­re, el­ler så skic­kar du be­hand­la­ren län­ken hit till den­na sida:

Information om Rise till dig som är behandlare_230421