Historia

Med den 40-åriga historia som vår förening idag kan blicka tillbaka på, ser vi att viktiga nyckelfaktorer funnits för vår överlevnad. Exempelvis att det alltid funnits utsatta som varit villiga att fortsätta bära föreningen framåt. I med- och motvind. Kanske har en viktig drivkraft varit upplevelsen av hur viktigt stödet varit i den egna läkningsprocessen.

Rise startade 1981 och hette då Stödcentrum mot incest, SCI. Medlemsföreningen startade dels för att erbjuda en mötesplats för att dela erfarenheter och få hjälp till självhjälp, men det handlade också till stor del om politisk aktivism. Utifrån ett feministiskt perspektiv ville man analysera och förändra maktstrukturerna i samhället underifrån.

SCI hade under de första åren sina lokaler i Kvinnohuset på Snickarbacken i Stockholm, tillsammans med flera andra kvinnoorganisationer. Sedan dess har föreningen flyttat tre gånger, till egna lokaler, och kansliet ligger idag i Hammarbyhöjden i Stockholm. Föreningen har också bytt namn två gånger, första gången i slutet av 90-talet då föreningen blev en riksförening. Föreningen bytte då namn till RSCI, Riksföreningen Stödcentrum mot incest och andra sexuella övergrepp. 2016 bytte föreningen namn igen, för att tydliggöra föreningens verksamhet, denna gång till Rise – Riksföreningen mot incest och andra sexuella övergrepp i barndomen.

Från starten har Rise kärnverksamhet varit stödgrupper och fortfarande idag följer vi samma form med jämlika och strukturerade så kallade rundor. I rundorna får alla lika mycket utrymme för att sätta ord på egna upplevelser, tankar och känslor utan att andra avbryter eller kommenterar.

Idag utgår stödet endast från en utsatt till en annan, vilket har varit kärnverksamheten sedan starten. Under en period arbetade även terapeuter i verksamheten. Men, idag är föreningen återigen renodlat fokuserad på stöd från en utsatt till en annan. Alla stödpersoners arbete utgår, utöver den egna erfarenheten av utsatthet som barn, även från strukturerad utbildning, tydliga stödmodeller och handledning.

Rise har sedan starten regelbundet anordnat läger, kurser, sociala aktiviteter och medlemsträffar. Redan tidigt i vår historia fanns en stödtelefon dit både utsatta, närstående och personer som i sitt yrke möter utsatta kunde ringa. Med åren har stödtelefonen kompletterats med både stödmail och stödchatt. Föreningens egen tidning Spegeln gavs ut första gången 1983 och har sedan dess getts ut med minst ett, men vanligtvis flera, nummer per år.

Rise verksamhet var under många år uteslutande öppen för kvinnor, men kring millennieskiftet påbörjades samtal inom föreningen om att inkludera män i verksamheten. Det dröjde dock till år 2017 innan vi för första gången startade en stödgrupp för män. Även om våra rötter är i den feministiska rörelsen kunde vi inte längre motivera att inte erbjuda vårt stöd till alla som utsatts för sexuella övergrepp i barndomen. Sexuella övergrepp mot barn, oavsett barnets kön, anser vi beror på samma maktstrukturer och därmed är det vår skyldighet att ge stöd till alla de idag vuxna barnen. 2018 startade vi därför också stödgrupp för icke-binära samt ”blandade” stödgrupper där alla kan delta oavsett kön – där det visat sig att upplevelser och konsekvenser på många sätt är mycket lika oavsett kön.

Vi anordnar återkommande Rise-dagen, där vi bjuder in yrkesverksamma, utsatta och andra intressenter till föreläsningar och samtalspaneler kring vårt ämne. Rise-dagen har varit ett viktigt forum för att lyfta denna svåra samhällsfråga in i officiella synliga sammanhang, som motsats till den skam som så ofta färgar frågan. 2015 och 2017 genomfördes Rise-dagen på Kulturhuset i Stockholm. 2017 spelades dagen också in och spreds av Utbildningsradion genom UR-play. 2021 anordnade vi Rise-dagen digitalt och sändningen spelades in digitalt och finns att se på Stödportalen.

Föreningens stadgar har reviderats flera gånger sedan starten 1981 och revideras återkommande. Det är föreningens medlemmar som tillsammans – genom det som kallas årsmötet – beslutar om nödvändiga eller önskade förändringar. I samband med årsskiftet 2022/2023 förändras våra stadgar från att endast bevilja utsatta kvinnor ordinarie medlemskap, till att nu innefatta alla vuxna som utsatts sexuellt som barn – oavsett kön.

Idag är Rise Sveriges äldsta och största stödorganisation för vuxna som utsatts för sexuella övergrepp som barn, med medlemmar och verksamhet över hela Sverige. Vi är unika i att samla så många utsatta på ett och samma ställe, vilket i sin tur ger särskilda möjligheter till kunskapsinhämtning om konsekvenserna av sexuella övergrepp i barndomen. Kunskap som vi arbetar aktivt med att sprida till allmänheten, beslutsfattare och yrkesverksamma som i sitt dagliga arbete träffar personer som utsatts för sexuella övergrepp i barndomen.