Stöd för medlemmar

Inom Rise finns olika medlemskap och olika stödformer, allt för att du ska hitta det som passar dig där du befinner dig i din läkningsprocess. Vårt mål är att erbjuda aktiviteter både för dig som är ny i Rise och som kanske befinner dig i en mer akut bearbetningsfas, men också för dig som har kommit lite längre i din läkningsprocess och kan ha andra önskemål om personlig utveckling.

De flesta av oss som utsatts sexuellt som barn har behov som kan ändras över tid. Inledningsvis kan det innebära att det känns övermäktigt att ta steget och kontakta oss på stödchatten eller stödtelefonen. Kanske tar det ett tag innan du vill och känner dig redo att delta i stödgrupp och kurser. Med tiden, när du kommit till en punkt i din läkningsprocess där du vill och orkar ge stöd vidare till andra, kan det kanske kännas rätt utbilda dig till stödperson på Rise. Att läka efter att ha varit sexuellt utsatt som barn är ofta en livsprocess. Det kan gå upp och ned, med både lätta och utmanande perioder, men för de allra flesta blir de utmanande perioderna inte lika tunga och inte heller lika vanliga med tiden.

Om du är vuxen (18 år och äldre) och har varit utsatt för incest eller andra sexuella övergrepp innan du fyllde 18 år är du varmt välkommen som Medlem.

Om du definierar dig som icke-binär, väljer du könstillhörighet ”annan” i medlemsformuläret. Du samråder sedan med en stödperson kring vilka aktiviteter som du kan delta i.

Vi vet att det är viktigt ur ett traumamedvetet perspektiv att alltid få en chans att välja, förbereda sig och vara trygg i samband med stödgrupper och aktiviteter på Rise. Det framgår därför alltid i samband med inbjudningar och annan medlemsinformation vilka aktiviteter som är öppna för kvinnor, män respektive alla oavsett kön.

In­nan du kan del­ta i ak­ti­vi­te­ter som ny med­lem be­hö­ver du ha haft ett in­tro­duk­tions­sam­tal med nå­gon av våra stöd­per­so­ner. Syf­tet med sam­ta­let är att få in­for­ma­tion om Rise, ges möj­lig­het att stäl­la frå­gor och be­rät­ta det du öns­kar om var du be­fin­ner sig i li­vet. In­for­ma­tion om hur du bo­kar in­tro­duk­tions­sam­ta­let kom­mer i sam­band med att du får den förs­ta med­lems­in­for­ma­tio­nen.

Öppna och slutna stödgrupper

Vi erbjuder stödgrupper där du på ett tryggt och strukturerat vis kan dela dina upplevelser och erfarenheter och ta del av andras. I stödgrupperna arbetar vi i en form som vi kallar för rundor, där alla får lika mycket tid för att prata. Ingen avbryter eller kommenterar och allt som sägs stannar i gruppen.

Att delta i en stödgrupp ger dig möjlighet att spegla dig i andras berättelser och att sätta ord på dina känslor och upplevelser i en trygg miljö. Det är ofta ett stort och viktigt steg på vägen. Inte minst när det kommer till att känna mindre skam, skuld och ensamhet.

Stödgrupperna finns i olika format. Dels ledarledda, dels ledarlösa. Vi erbjuder öppna stödgrupper där du kan delta enskilda gånger när du känner för det och vi erbjuder slutna stödgrupper där du träffar samma deltagare under ett antal gånger.

Stödgrupper med teman
Stödgrupperna har ibland särskilda teman. Sådana teman är exempelvis ”kvinnlig förövare”, ”syskonförövare” och ”ätstörningar”.

Digitala stödgrupper
Vi erbjuder både stödgrupper med fysiska träffar på olika orter i landet samt digitala stödgrupper där du kan delta oavsett var du bor.

Aktuella lokala stödgrupper

Vi har idag utbildade lokala stödpersoner i Dalarna, Halland, Kalmar, Skåne, Stockholm, Sörmland, Uppland, Västerbotten, Västernorrland och Västra Götaland. För information om aktuella och kommande lokala stödgrupper är du varmt välkommen att kontakta vår stödsamordning på medlem@rise-sverige.se.

Stödsamtal

När ekonomiska och personella resurser finns så erbjuder vi enskilda personliga samtal för medlemmar med en stödperson. Samtalen kan då ske via telefon, besök eller videosamtal.

Kurser

Vi anordnar under årets gång olika kurser och workshops för våra medlemmar. Vi har under de senaste åren bland annat haft kurser i yoga, qigong, sorgbearbetning, skrivande, läkande måleri, att sätta framtidsmål, en röst- & sånggrupp och mycket annat.

Föreläsningar

Vi erbjuder föreläsningar inom olika ämnen som kan ge kunskaper och verktyg för utsatta i den egna läkningsprocessen. Då och då föreläser också medlemmar om sin egen väg mot läkning, vilket brukar vara uppskattat som igenkänning och inspiration.

Vid förfrågan anordnar vi också föreläsningar för andra målgrupper, såsom yrkesverksamma, beslutsfattare och närstående i syfte att sprida kunskap i ämnet och kring vikten av ett gott bemötande av den som utsatts sexuellt som barn.

Läger

Vi arrangerar läger för våra medlemmar en till två gånger per år med särskilda teman. Exempel på teman kan t ex vara relationer, kroppen, skrivande mm.

Under trygga former träffas medlemmar från hela landet under några dagar. Lägret brukar innebära nya kunskaper och verktyg, möjlighet till egen reflektion och läkningsarbete samt utbyte och social samvaro med andra.

Vi arrangerar även digitala läger.

Vandring med yoga eller annan uteaktivitet

Under den pågående pandemin har behovet blivit än tydligare av att anordna möjligheter till stöd där vi kan mötas med minskad risk för smittspridning. Vi erbjuder därför vandringar på olika orter i landet kombinerat med exempelvis yoga.

Café

Ett par gånger per år erbjuder vi caféer på olika orter i landet. Caféet ger en möjlighet att under avslappnade former komma och möta andra med liknande erfarenheter. Ibland erbjuder vi caféet i kombination med exempelvis en föreläsning, meditation eller annan aktivitet och vi erbjuder också caféer och träffar utomhus.

Skapande och kreativa aktiviteter

Vi erbjuder skapande aktiviteter där du får en möjlighet att pröva olika uttrycksformer, exempelvis att mål, arbeta med lera, skrapa kartong, sticka, brodera och annat.

Tidningen Spegeln

Rise har en egen tidning, Spegeln, som getts ut sedan slutet av 80-talet. Tidningen belyser olika teman och aspekter som rör läkningen efter övergreppen i barndomen. Som medlem har du möjlighet att lämna in bidrag, exempelvis text, illustrationer och fotografier som kan komma att publiceras i tidningen. Om du vill bidra är du välkommen att kontakta redaktionen för Spegeln på:  redaktionen@rise-sverige.se

Bibliotek

Vi har ett bibliotek i Stockholm med både skön- och facklitteratur samt tidskrifter om ämnen som rör sexuella övergrepp mot barn, konsekvenser, familjer, vägar till läkning m.m. Vi har också forskningsartiklar, filmer, ljudböcker och CD-skivor som du kan låna hem.

Medlemsmöte och årsmöte

Vi har årligen ett medlemsmöte där du som medlem får möjlighet att samtala och ställa frågor kring föreningens verksamhet, stadgar, organisation och policys. Som medlem i Rise har du också genom årsmötet en viktig möjlighet att påverka vår verksamhet och vad vi ska erbjuda våra medlemmar.