Rise stödportal

Att läka ef­ter att ha ut­satts för sex­u­el­la över­grepp som barn in­ne­bär ofta en utmanande väg, men ock­så att det bara kan bli bätt­re. I läk­ning­en är det vär­de­fullt att kun­na fo­ku­se­ra på det som känns vik­tigt och ak­tu­ellt i stun­den och att ut­veck­la sina be­ho­v vart­ef­ter. Att få re­le­vant kun­skap och hjälpsamma verktyg är en vik­tigt del på den vägen.

På Rise stöd­por­tal har vi sam­lat oli­ka ty­per av stöd och verk­tyg som du kan an­vän­da på egen hand i din läk­nings­pro­cess. När som helst och oav­sett var du bor i lan­det. Där fin­ner du fil­mer, bok­tips, skrivöv­ning­ar, me­di­ta­tio­ner och myc­ket an­nat. Portalen kommer att fyllas på kontinuerligt vartefter, så gå gärna in med jämna mellanrum och se vad som har tillkommit.

Till­gång till platt­for­men in­går i ditt med­lem­skap i Rise – oavsett vilken typ av medlemskap du idag har. Du an­vän­der sam­ma in­logg­ning till por­ta­len som till ”Mina si­dor”.

Mina sidor aktiverar du via den gröna knappen högst upp på denna sida. Där väljer du sedan ett lösenord och det lösenordet tillsammans med din mailadress fungerar sedan även på stödportalen. (Observera att du kan behöva kolla i din skräppost när systemet skickar dig en länk för att skapa ditt medlemskap.)

Om du inte re­dan är med­lem i Rise, och vill ta del av stödportalen och annat stöd vi erbjuder, så är du varmt välkommen att bli medlem eller aktiv stödmedlem här.
Du besöker även samma sida om du vill bli stödmedlem för att stödja det arbete som Rise gör. Som stödmedlem få du idag också tillgång till stödportalen där du bland annat får tillgång till värdefull kunskap genom föreläsningar, poddar och annat.

Besök och logga in på stödportalen här!

Som jag letat i åratal efter verktyg för att arbeta med min läkning på egen hand. Så glad att denna stödportal finns här för mig!

// Maja