Rise stödportal

Att läka ef­ter att ha ut­satts för sex­u­el­la över­grepp som barn in­ne­bär ofta en utmanande väg, men ock­så att det bara kan bli bätt­re. I läk­ning­en är det vär­de­fullt att kun­na fo­ku­se­ra på det som känns vik­tigt och ak­tu­ellt i stun­den och att ut­veck­la sina be­ho­v vart­ef­ter. Att få re­le­vant kun­skap och hjälpsamma verktyg är en vik­tigt del på den vägen.

På Rise stöd­por­tal har vi sam­lat oli­ka ty­per av stöd och verk­tyg som du kan an­vän­da på egen hand i din läk­nings­pro­cess. När som helst och oav­sett var du bor i lan­det. Där fin­ner du fil­mer, bok­tips, skrivöv­ning­ar, me­di­ta­tio­ner och myc­ket an­nat. Portalen innehåller också värdefull information för dig som är yrkesverksam eller anhörig till någon som har varit utsatt. Portalen kommer att fyllas på kontinuerligt vartefter, så gå gärna in med jämna mellanrum och se vad som har tillkommit.

Besök stödportalen här!

”Som jag letat i åratal efter verktyg för att arbeta med min läkning på egen hand. Så glad att denna stödportal finns här för mig!”
//Maja