Warning: Undefined variable $imageAlt in /customers/6/b/2/rise-sverige.se/httpd.www/wp-content/themes/rise-sverige/template-parts/content.php on line 32

Nytt avsnitt av Rise-podden ”Om Rise stödverksamhet”


Lagom till sommaren lanserar vi ett nytt avsnitt av Rise-podden.
I det­ta av­snitt med tema ”Om Rise stöd­verk­sam­het” be­rät­tar Rise ge­ne­ral­sek­re­te­ra­re Her­mi­ne Holm och stöd­an­sva­rig Eija Varg­blom Bro­man om hur stö­det är or­ga­ni­se­rat för den som ut­satts sex­u­ellt som barn. Det hand­lar om de för­håll­nings­sätt som an­vänds i stöd­verk­sam­he­ten, om vik­ten av trygg­het och trau­ma­med­ve­ten­het, om våra stöd­per­so­ner, stöd­grup­per, kropps­ba­se­rat stöd och myc­ket an­nat. Avsnittet är riktat till dig som själv utsatts sexuellt som barn, men är likväl värdefullt för dig som är närstående till någon som utsatts som barn, eller för dig som i ditt arbete kan tänkas möta utsatta.

Du får ock­så ta del av fle­ra per­son­li­ga re­flek­tio­ner kring att ha ut­satts som barn och be­rät­tel­ser om hur läk­ning är möj­lig – trots allt.

Pro­gram­le­da­re: Gu­nil­la Sunn­ros

Alla av­snitt av Rise-pod­den finns på podd­platt­for­mar där du bru­kar lyss­na. Du kan ex­em­pel­vis lyss­na på Spo­ti­fy och även via Stödportalen.

Samt­li­ga rät­tig­he­ter till det­ta ma­te­ri­al till­hör Rise – Riks­för­e­ning­en mot in­cest och and­ra sex­u­el­la över­grepp i barn­do­men. Det­ta av­snitt pub­li­ce­ra­des i juli 2024.