Warning: Undefined variable $imageAlt in /customers/6/b/2/rise-sverige.se/httpd.www/wp-content/themes/rise-sverige/template-parts/content.php on line 32

Rise lanserar digitala föreläsningar i traumakunskap för utsatta


Att få kun­skap om van­li­ga kon­se­kven­ser som vi kan drab­bas av ef­ter att ha ut­satts sex­u­ellt som barn kan mins­ka vanliga käns­lor av att det är ”fel” på oss. I stället kan det kännas tröstande att det finns för­kla­ring­ar till var­för det bli­vit som det bli­vit. Var­för vi mår som vi mår och var­för vi ibland har det som vi har det.

Rise lanserar idag en se­rie ani­me­ra­de korta fö­re­läs­ning­ar med en­kel kun­skap om det­ta svårt ämne. Även om det kan kännas svårt, smärtsamt och sorgligt med mer kun­skap om det vi va­rit med om så är det ofta gott att få en ökad för­stå­el­se för oss själ­va och det som hänt oss. Förhoppningsvis kan det ock­så bi­dra till en stör­re själv­med­käns­la att förstå att vi ofta inte haft något val utan gjor­de det vi be­höv­de för att över­le­va.

Vi inkluderar även närstående i denna föreläsningsserie, eftersom närstående ofta har en oerhört viktig roll både då det kommer till att ta emot berättelsen och att bemöta den på ett bra vis. Som närstående är det också vanligt att uppleva en maktlöshet och önskan om att idag lindra och hjälpa.

Många vi mö­ter är räd­da för att bli över­väl­di­ga­de av in­for­ma­tion kring trau­ma. Fö­re­läs­ning­ar­na är där­för gjor­da för att kun­na pa­u­sas vid be­hov och ses i egen takt.

Samtliga föreläsningar finns att se på vår Stödportal (www.stodportalen.se):

  1. Introduktion till föreläsningar
  2. Automatiska traumareaktioner
  3. Skam och skuld
  4. Psykiatriska diagnoser
  5. Närstående