Årsmöte 2024

Årsmöte i Rise 2024

Datum: 25 april 2024

Anmälan: medlem@rise-sverige.se

Dagordning:

 1. Mötets öppnande
 2. Fråga om mötets behöriga utlysande
 3. Fastställande av röstlängd
 4. Fastställande av dagordningen
 5. Val av mötesordförande och sekreterare för mötet
 6. Val av två justerare tillika rösträknare, som tillsammans med årsmötesordförande ska justera protokollet
 7. Styrelsens verksamhetsberättelse
 8. Styrelsens resultat- och balansräkning
 9. Revisionsberättelse
 10. Fastställande av årsredovisningen (verksamhetsberättelse och ekonomisk årsberättelse)
 11. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen
 12. Beslut om medlemsavgifter
 13. Beslut om arvode till styrelsen
 14. Godkännande av verksamhetsplan och budget för verksamhetsåret
 15. Val av ordförande
 16. Val av övriga styrelseledamöter och suppleanter
 17. Val av revisor
 18. Val av valberedning
 19. Behandling av motioner och propositioner
 20. Övriga ärenden
 21. Mötets avslutande

 

Årsmöteshandlingar:

Årsredovisning 2023 signerad (ink. verksamhetsberättelse)

Revisionsberättelse_Rise_2023

Verksamhetsplan 2024-2026

Budget Rise 2024_årsmöte

Proposition_stadgeändring_2024

Valberedningens förslag 2024

Presentation styrelsekandidater_årsmöte 2024