Vet du vem som utsatts
sexuellt som barn?

Utsattheten syns inte på utsidan, få berättar om sina upplevelser och allt för många yrkesverksamma är omedvetna om att de möter vuxna som utsatts sexuellt som barn. Rise vill därför erbjuda viktig lättillgänglig kunskap för dig som är yrkesverksam, och vi arbetar för att belysa viktiga samband mellan sexuell utsatthet i barndomen och ohälsa senare i livet.

En förmiddag som gör skillnad

Idag finns det över en halv miljon vuxna i Sverige som utsatts för sexuella övergrepp som barn, enligt en befolkningsundersökning gjord av Nationellt centrum för kvinnofrid 2014.

Den 1 oktober 2021 anordnade vi därför för tredje gången Rise-dagen. En fullproppad förmiddag med kunskap och inspiration utifrån olika perspektiv, för att ge dig som yrkesverksam bättre förutsättningar att med små insatser bidra till en ofta livsavgörande skillnad för vuxna som utsatts sexuellt som barn. 

Vi erbjöd viktiga föreläsningar i ämnet och paneler med yrkesverksamma kring exempelvis långsiktiga konsekvenser såsom missbruk, sex som självskadebeteende och ätstörningar. Vi bjöd också på per­son­li­ga be­rät­tel­ser för att ut­i­från oli­ka per­spek­tiv ge dig en dju­pa­re för­stå­el­se för det­ta ämne. Dagen ger en över­blick av det vik­ti­gas­te du be­hö­ver veta för att vara rustad att möta och göra skill­nad för den som ut­satts.

Här kan du se inspelningen från dagen (öppnas i nytt fönster):

https://vimeo.com/626605317

 

(På bilden: Hermine Holm, generalsekreterare i Rise tillsammans med Sara Simberg, vår programledare för Rise-dagen 2021.)

Läs mer om dagens innehåll i programmet nedan!

Rise-dagen är för dig som

i ditt ar­be­te mö­ter, el­ler kan tän­kas möta, vux­na som ut­satts sex­u­ellt som barn.
Du arbetar troligen inom:

  • Vården (exempelvis inom primärvård, psykiatri, akut- och prehospital sjukvård,  rehabilitering, kvinnohälsa, förlossningsvård, tandvård, ätstörningsvård, beroendevård)
  • Rättsväsendet (exempelvis polis, jurist, åklagare, domare, kriminalvård)
  • Socialtjänst och socialpsykiatri (exempelvis familjerådgivning, stöd vid våld i nära relation och utredningsarbete)
  • Tjej- och kvinnojoursrörelsen


Rise-dagen är även för dig som själv va­rit ut­satt, samt dig som är när­stå­en­de och in­tres­se­rad av des­sa frå­gor som med­män­ni­ska för att kunna vara ett gott stöd för den du finns nära eller möter.

Program

 

Del 1 – Sex­u­el­la över­grepp på­ver­kar både ut­sat­ta och om­giv­ning


Rise – 40 år av nödvändigt stöd
Rise som or­ga­ni­sa­tion och vär­det av s k peer to peer sup­port, ”stöd från en ut­satt till en an­nan”.
Hermine Holm, generalsekreterare Rise 

Skam
Vad är skam och hur tar den sig ut­tryck för den som ut­satts och för de som be­fin­ner sig i om­giv­ning­en?
Jeanette Niehof, psykoterapeut

När jag som närstående fick veta sanningen
Maria, förälder till ett utsatt barn

Del 2 – Sex­u­el­la över­grepp är van­ligt och får lång­sik­ti­ga kon­se­kven­ser


Hur vanligt är det med sexuella övergrepp på barn och vilka konsekvenser får det?
Om fö­re­komst och lång­sik­ti­ga kon­se­kven­ser av sex­u­el­la över­grepp i barn­do­men, ACE, forsk­ning och sta­tistik.
Gita Rajan, klinikchef Wonsa-World of no sexual abuse

Samtalspanel: Är det viktigt att synliggöra kopplingar till barndomens övergrepp?
Finns det ett vär­de av att syn­lig­gö­ra kopp­ling­ar mel­lan barn­do­mens sex­u­el­la över­grepp och kon­se­kven­ser se­na­re i li­vet och då även ut­an­för psy­ki­a­tri och pri­mär­vård? Vi dis­ku­te­rar bland an­nat be­ro­en­de­pro­ble­ma­tik, sex­u­ellt själv­ska­de­be­te­en­de och våld i nära re­la­tion till­sam­mans med yr­kes­verk­sam­ma med ge­di­gen er­fa­ren­het.
I panelen deltar Magnus Carlsson (drog- och alkoholterapeut på Återtåget), Miki Nagata (behandlare på Ersta Hopp) samt Rebecka Andersson (Generalsekreterare för Unizon).

Såhär blev det för mig
Tina Lundmark, stödperson i Rise.

Elddans
Rise i samarbete med Aurora.

Del 3 – Kropps­ba­se­rat stöd gör skill­nad


Panel: Vikten och värdet av kroppsbaserat stöd efter trauma

En van­lig kon­se­kvens av över­grep­pen är att ut­sat­ta för­lo­rar kropps­med­ve­ten­het och får svårt att tol­ka och kän­na trygg­het i, och om­sorg för, den egna krop­pen. En vik­tig del i läk­nings­pro­ces­sen kan vara att med hjälp av kropps­ba­se­ra­de me­to­der hit­ta till­ba­ka in i ett lugn i krop­pen igen och på så sätt stär­ka/​ska­pa för­ut­sätt­ning­ar för men­tal, psy­ko­lo­gisk och känslo­mäs­sig be­ar­bet­ning av trau­ma.
I den­na pa­nel tar vi del av ry­kan­de färsk forsk­ning och sam­ta­lar med ex­per­ter kring just kropps­ba­se­rat stöd ef­ter trau­ma, där­ibland Sofia Ödman (fysioterapeut på Bragée kliniker), Stina Gustafsson Dahan (fysioterapeut inom bl a ätstörningsvård) och Maria Woglinde (instruktör i Traumanpassad yoga på Rise).

Avslut

Vi sum­me­rar da­gen med vik­ti­ga med­skick in­för fram­ti­dens ar­be­te med att till­gäng­lig­gö­ra kun­skap, stöd och be­hand­ling. Vårt hu­vud­sak­li­ga fo­kus är all­tid på den som ut­satts, men även när­stå­en­de och yr­kes­verk­sam­ma som mö­ter ut­sat­ta be­hö­ver kun­skap och stöd för att hjälpa utsatta på bästa möjliga vis.

Vill du ha information från oss framöver om kommande föreläsningar och andra aktiviteter i Rise regi?

Fyll då i dina kontaktuppgifter i formuläret nedan!

Om du inte redan är det, så tipsar vi också om att du kan bli medlem (om du varit utsatt) eller stödmedlem (om du vill stödja föreningens arbete) här.

 
 

Mer in­for­ma­tion om Rise

Att ut­sät­tas för sex­u­el­la över­grepp som barn ger ofta om­fat­tan­de ska­dor fy­siskt, psy­kiskt och känslo­mäs­sigt med kon­se­kven­ser långt upp i vux­en ål­der. Läs mer här om van­li­ga kon­se­kven­ser ef­ter sex­u­el­la över­grepp i barn­do­men. Ma­jo­ri­te­ten av de som ut­sätts vän­tar i 20 år el­ler mer in­nan de för förs­ta gång­en be­rät­tar för nå­gon om över­grep­pen. Det in­ne­bär ofta många år av svå­ra kon­se­kven­ser och li­dan­de i en­sam­het som följd. Att få till­gång till stöd och spe­ci­a­li­se­rad be­hand­ling kan då vara livs­av­gö­ran­de.

Histo­ria

I 40 år har vi i Rise er­bju­dit stöd för vux­na som ut­satts för in­cest el­ler and­ra sex­u­el­la över­grepp som barn, läs mer om vår histo­ria här. Allt stöd sker från en ut­satt till en an­nan och ti­o­tu­sen­tals stödsö­kan­de har fått stöd av för­e­ning­en se­dan star­ten 1981.

Stöd

Att få stöd ge­nom att möta and­ra med lik­nan­de er­fa­ren­he­ter är ofta stär­kan­de och kan re­du­ce­ra skam hos ut­sat­ta. Vårt mest cen­tra­la bud­skap är att vi vill för­med­la hopp om att det går att må bätt­re ef­ter det man ut­satts för som barn och att det är fullt möj­ligt att få ett gott liv som vux­en, trots allt. I vårt ar­be­te har vi sett det­ta hän­da om och om igen och det är ovär­der­ligt! Här kan du läsa mer om det stöd vi er­bju­der.

Rise-podden med Agneta Sjödin

Missa inte Rise-podden tillsammans med Agneta Sjödin där vi i tre färska avsnitt samtalar med yrkesverksamma som möter vuxna som utsatts sexuellt som barn.

Vården del 1 (primärvårdsläkare, fysioterapeut, tandläkare)
Vården del 2 (psykolog, psykoterapeut, psykiatriker)
Rättssystemet (polis, advokat, åklagare)

Du kan lyssna på Rise-podden på alla vanliga poddplattformar eller direkt på vår sida här.