Stadgar

Stadgar gällande från 2005-03-13. Reviderade 2006, 2008, 2012, 2015 och 2018.
Senast reviderade 2018-04-10.

Stadgar_Rise_2019

INLEDANDE BESTÄMMELSER


Föreningens firma är Riksföreningen mot incest och andra sexuella övergrepp i barndomen (Rise).


Förenings säte är Stockholm.


Föreningens huvudsakliga ändamål är att verka för:

1. att erbjuda stöd och gemenskap för den som utsatts för sexuella övergrepp i barndomen.
2. att informera om sexuella övergrepp i barndomen och dess konsekvenser.
3. att arbeta tillsammans med andra organisationer och föreningar kring frågor som rör sexuella övergrepp.


Rise är en ideell förening som ska vara neutral i politiskt och religiöst hänseende.

MEDLEMSKAP


Föreningen ska ha två olika medlemsnivåer:

1. till medlem i föreningen antages kvinnor över 18 år som blivit utsatta för sexuella övergrepp i barndomen och erlagt medlemsavgift, samt förbundit sig att följa föreningens stadgar.
2. till stödmedlem antages alla personer som vill stödja föreningens verksamhet och erlagt erforderlig medlemsavgift, samt förbundit sig att följa föreningens stadgar.


Nya medlemmar ska lämna skriftlig ansökan om inträde till föreningen.


Medlem kan när som helst begära utträde ur föreningen. Begäran ska lämnas eller skickas skriftligen till föreningen. Medlemskapet upphör när medlemmen har begärt utträde eller om medlemmen inte senast dagen före ordinarie årsmöte erlagt medlemsavgift.

MEDLEMS RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER


Medlemmar har tillträde till föreningens aktiviteter och sammankomster.

Stödmedlemmar och övriga har tillträde till föreningens aktiviteter endast då de är inbjudna av verksamhetsledningen eller av styrelsen.


Både medlemmar och stödmedlemmar omfattas av tystnadslöfte.

10§
Medlemmar och stödmedlemmar har endast rätt att företräda föreningen eller uttala sig i föreningens namn om de har styrelsens eller verksamhetsledningens uttryckliga godkännande.

11§
Om medlem eller stödmedlem inte uppfyller sina skyldigheter enligt föreningens stadgar kan styrelsen besluta om upphörande av medlemskapet. Beslut om upphörande av medlemskap ska fattas av styrelsen.

Beslut om upphörande av medlemskap ska fattas på objektiva grunder. Objektiv grund kan bland annat vara att medlem har:

– begått brottslig gärning mot föreningen eller enhet inom denna – åsidosatt föreningens regler om tystnadsplikt
– motarbetat föreningens ändamål, syfte och intresse

Alla beslut ska riktas till den beslutet rör och ska av styrelsen meddelas skriftligen. Beslutet gäller från den dag då medlemmen personligen delgavs beslutet eller från den dag då beslutet skickades per rekommenderat brev till medlemmen.

12§

Beslut om upphörande av medlemskap (enligt §11) ska anmälas och redovisas på ett årsmöte eller extra årsmöte.

VERKSAMHET

13§
Föreningens verksamhet utövas i enlighet med vad som beslutats av årsmötet och styrelsen i förenlighet med föreningens stadgar.

14§
Ideellt arbete välkomnas.

ÅRSMÖTE

15§
Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ och har att följa stadgarna.

16§
Föreningens arbets- och räkenskapsår är kalenderår. Årsmötet skall hållas i mars eller april. Skriftlig kallelse skall utgå per post eller per e-post fyra veckor före årsmötet. Årsmötet kan bjuda in en extern årsmötesordförande.

17§
Vid årsmötet ska följa punkter behandlas:

 1. Mötets öppnande
 2. Fråga om mötets behöriga utlysande
 3. Fastställande av röstlängd
 4. Fastställande av dagordningen
 5. Val av mötesordförande och sekreterare för mötet
 6. Val av två justerare tillika rösträknare, som tillsammans med årsmötesordförande skajustera protokollet
 7. Styrelsens verksamhetsberättelse
 8. Styrelsens resultat- och balansräkning
 9. Revisionsberättelse
 10. Fastställande av årsredovisningen (verksamhetsberättelse och ekonomisk årsberättelse)
 11. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen
 12. Beslut om medlemsavgifter
 13. Beslut om arvode till styrelsen
 14. Godkännande av verksamhetsplan och budget för verksamhetsåret
 15. Val av ordförande
 16. Val av övriga styrelseledamöter och suppleanter
 17. Val av revisor
 18. Val av valberedning
 19. Behandling av motioner och propositioner
 20. Övriga ärenden
 21. Mötets avslutande

18§
Motioner ska skriftligen lämnas till styrelsen före januari månads utgång.

19§
Extra årsmöte ska hållas om styrelsen finner det erforderligt eller minst en tredjedel av medlemmarna begär det och då inom tre veckor efter framställan därom till styrelsen. Vid extra årsmöte skall enbart förekomma ärenden som angivits i kallelsen till mötet.

STYRELSEN

20§
Styrelsen är föreningens verkställande organ. Styrelsen ska verka i enlighet med föreningens stadgar och av årsmötet fattade beslut. Styrelsen har också det yttersta ansvaret för föreningens verksamhet. Styrelsen ska:

– verka för föreningens bästa
– verkställa beslut som fattats av årsmötet
– årligen upprätta en arbets- och delegationsordning
– ansvara för föreningens ekonomi
– ansvara för att verksamhetsberättelse och årsredovisning upprättas samt redovisa dessa vid årsmötet
– ansvara för att övriga uppgifter i enlighet med dessa stadgar verkställs
– ha det yttersta arbetsgivaransvaret för anställda
– kalla till årsmöte

21§
Styrelsen väljs av årsmötet.

22§
Styrelsen ska bestå av tre till sju ledamöter varav en till två suppleanter.

23§
Styrelsen kan bestå av medlemmar och stödmedlemmar. Medlemmar ska vara i majoritet. Ordföranden ska vara medlem eller stödmedlem.

24§
Mandatperioden för ordinarie ledamot är två år, samt för suppleant ett år. Ledamöter väljs vid behov på ett år så att mandatperioderna löper växelvis för ledamöterna.

25§
Styrelsemöte hålls minst en gång varannan månad. Ordföranden är sammankallande. Kallelse och dagordning ska skickas till samtliga styrelseledamöter minst en vecka före styrelsemötet. Styrelsen kan för viss punkt adjungera viss person att närvara på mötet, denna har dock ej rösträtt.

26§
Styrelsen är beslutsför när minst hälften av ledamöterna är närvarande. Vid lika röstetal har mötesordföranden utslagsröst.

27§ Styrelseledamot får ej delta eller närvara i diskussion eller vid beslut som rör denne personligen.

28§
Suppleant har yttranderätt vid styrelsemöten men har rösträtt endast då ordinarie ledamot är frånvarande.

29§
Föreningens firma tecknas av ordföranden och den/de som styrelsen utser, var och en för sig upp till 1⁄2 prisbasbelopp*. För belopp över 1⁄2 prisbasbelopp* ska firman tecknas gemensamt av ordföranden och den/de som styrelsen utser. Vid ansökningar och återapporteringar av bidrag sker underskrift av ordförande eller den/de som styrelsen utser.
* enligt socialförsäkringsbalken (2010:110)

RÖSTREGLER VID ÅRSMÖTE

30§
Årsmötet är öppet för medlemmar och särskilt inbjudna stödmedlemmar. Förutom medlemmar har även stödmedlem som under det gångna verksamhetsåret varit styrelseledamot rösträtt.

31§
Endast medlemmar som varit med i föreningen i minst 6 månader före årsmötet äger rösträtt. Varje medlem representerar en röst. Rösträtt får inte utövas genom ombud.

32§
Beslut ska fattas genom öppen omröstning. Dock ska val, om någon medlem begär detta, förrättas genom sluten omröstning. Vid lika röstetal avgörs frågan genom lottning.

VALBEREDNINGEN

33§
Valberedningen ska bestå av två till tre ledamöter, varav en är sammankallande. Styrelseledamöter och anställda kan inte vara valberedare.

34§
Valberedningen ska till årsmötet förbereda val av styrelseledamöter och revisor. Valberedningen ska skriftligen tillställa styrelsen sina valförslag senast 14 dagar före årsmötet.

35§
Om den valda valberedningen inte kan genomföra sitt uppdrag ska styrelsen utse en interims valberedning.

REVISION

36§
Föreningen ska ha en auktoriserad revisor.

37§
Den av årsmötet valda auktoriserade revisorn ska upprätta revisionsberättelse samt föreslå att årsmötet till- eller avstyrker ansvarsfrihet för styrelsen. Styrelsen skall i god tid och i samråd med revisor bereda revisorn möjlighet att genomföra granskning.

STADGEÄNDRING

38§
För att ändra stadgarna krävs beslut av årsmöte på vars dagordning ärendet varit uppfört. Ändring av stadgar fordrar kvalificerad majoritet (2/3) av rösterna från närvarande röstberättigande och beslut på två av varandra följande årsmöten varav ett ska vara ordinarie.

UPPLÖSNING AV FÖRENINGEN

39§
För att upplösa föreningen krävs beslut på två av varandra följande årsmöten, varav åtminstone ett möte ska vara ordinarie. Beslut om upplösning kräver kvalificerad majoritet (2/3) av rösterna från närvarande röstberättigande.

40§ I händelse av behållna tillgångar skall dessa tillfalla en eller flera föreningar med liknande syfte. Vilken förening beslutas vid det sista årsmötet.