Stadgar

Stadgar gällande från 2005-03-13. Reviderade 2006, 2008, 2012 och 2015.

 

INLEDANDE BESTÄMMELSER

§1 Föreningens firma är Riksföreningen stödcentrum mot incest och andra sexuella övergrepp i barndomen (Rise).

§2 Föreningens säte skall vara i Stockholm.

§3 Föreningens ändamål är att verka för:

 • att erbjuda stöd och gemenskap för kvinnor som utsatts för sexuella övergrepp i barndomen i syfte att förbättra situationen för dessa.
 • att informera om sexuella övergrepp i barndomen och dess konsekvenser.
 • att arbeta tillsammans med grupper och föreningar kring frågor som rör sexuella övergrepp.

§4 Rise är en ideell förening som skall vara neutral i politiskt och religiöst hänseende.

 

MEDLEMSKAP

§5 Föreningen skall ha två olika medlemsnivåer:

 • Till medlem i föreningen antages den kvinna som blivit utsatt för sexuella övergrepp i barndomen och erlagt medlemsavgift, samt förbundit sig att följa föreningens stadgar.
 • Till stödmedlem i föreningen antages alla personer som vill stödja föreningens verksamhet och erlagt erforderlig medlemsavgift, samt förbundit sig att följa föreningens stadgar.

§6 Nya medlemmar skall lämna skriftlig ansökan om inträde till föreningen.

§7 Utträde ur föreningen skall ske skriftligt till styrelsen. Medlemskap upphör vid årsskiftet.

 

MEDLEMS RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER

§8 Medlemmar har obegränsat tillträde till föreningens aktiviteter och sammankomster.

Stödmedlemmar och övriga har tillträde till föreningens aktiviteter endast då de är inbjudna av anställda eller styrelse.

Styrelseledamöter har tillträde till styrelsemöte och årsmöte och har därvid rösträtt.

§9 Både medlemmar och stödmedlemmar har tystnadsplikt.

§10 Att som medlem eller stödmedlem företräda föreningen eller uttala sig i föreningens namn får ej göras utan styrelsens godkännande.

§11 Om medlem eller stödmedlem inte uppfyller sina skyldigheter enligt föreningens stadgar kan styrelsen utdela varning och, om personen ej rättar sig, besluta om avstängning alternativt upphörande av medlemskap.

Beslut om uteslutning skall fattas på objektiva grunder. Objektiv grund kan bland annat vara att medlem har:

 • begått brottslig gärning mot föreningen eller enhet inom denna
 • åsidosatt föreningens regler om tystnadsplikt
 • motarbetat föreningens ändamål, syfte och intresse
 • underlåtit att erlägga förfallen medlemsavgift

Alla beslut skall riktas till den beslutet rör och skall av styrelsen meddelas skriftligen.

§12 Uteslutning kan överklagas till nästkommande årsmöte. Överklagan skall vara skriftlig och styrelsen tillhanda 8 veckor efter tillkännagivandet. Om överklagan sker behandlas ärendet öppet av båda parter på Årsmötet.

 

VERKSAMHET

§13 Föreningens verksamhet utövas i enlighet med vad som beslutas av årsmötet och styrelsen i förenlighet med föreningens stadgar. Då de anställda har kunskap om vad den dagliga verksamheten kräver skall deras synpunkter och önskemål, som arbetsgrupp betraktat, beaktas vid beslutsfattande.

§14 Ideellt arbete är välkommet och uppmuntras. Anmälan skall av medlem göras till styrelsen. Styrelsen beslutar i samråd med personalen hur arbetsuppgifterna skall fördelas.

 

ÅRSMÖTE

§15 Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ och har att följa stadgarna.

§16 Föreningens arbets- och räkenskapsår är kalenderår. Årsmötet skall hållas senast andra söndagen i April. Skriftlig kallelse skall utgå 4 veckor före årsmötet. Kvinna med erfarenhet av Årsmötesteknik kan av styrelsen inbjudas till årsmötet.

§17 Vid ordinarie årsmöte skall förekomma:

 1. Årsmötets öppnande
 2. val av ordförande för mötet
 3. val av sekreterare för mötet
 4. val av en justerare att jämte Årsmötesordförande justera protokollet
 5. justering av röstlängden
 6. fråga om årsmötet behörigen sammankallats
 7. uppläsning av styrelsens verksamhetsberättelse, personalens verksamhetsberättelse, revisionsberättelse för det närmast föregående räkenskapsåret
 8. ansvarsfrihet beviljas styrelsen för det gångna året
 9. val av ordförande till styrelsen
 10. val av övriga ledamöter till styrelsen
 11. val av två revisorer
 12. val av valberedning
 13. fastställande av medlemsavgifter
 14. eventuella övriga ärenden

§18 Motioner skall skriftligen inlämnas till styrelsen två månader före årsmötet.

§19 Extra årsmöte kan hållas om styrelsen finner det erforderligt eller minst en tredjedel av medlemmarna begär det och då inom en månad efter framställan därom till styrelsen. Vid extra årsmöte skall enbart förekomma ärenden som angivits i kallelsen till mötet.

 

STYRELSEN

§20 Föreningens ledning och ekonomiska angelägenheter, samt arbetsgivaransvar skall handhas av en styrelse som skall ha medlemmars och hjälpsökandes bästa för ögonen. Ekonomiska frågor får endast beslutas av styrelsen. Styrelsen skall dessutom i sin funktion som arbetsgivare övervaka de anställdas arbetssituation och tillse att den fungerar bra. Beslut om ev. ekonomisk ersättning till styrelsen fattas av styrelsen efter förankring i årsmötet och gäller för ett år framåt.

§21 Styrelsen väljs av årsmötet.

§22 Styrelsen skall bestå av minst fyra ledamöter och högst sju, varav en till två suppleanter.

§23 Styrelsens majoritet skall bestå av medlemmar. Kvinnliga stödmedlemmar med kunskap i styrelsesamarbete samt erfarenhet av arbete med övergreppsproblematik kan även ingå i styrelsen. Ordföranden skall vara medlem. Samtliga ledamöter skall ha varit aktiva i föreningen i minst ett år samt visat ansvar inför föreningens ändamål och syfte.

§24 Mandatperioden för ordinarie ledamot är två år, samt för suppleant ett år. Ledamöter väljs vid behov på ett år så mandatperioderna löper växelvis för ledamöterna.

§25 Styrelsemöte hålls minst en gång varannan månad. Kallelse till styrelsemöte skall utgå två veckor i förväg till samtliga styrelseledamöter. Styrelsen kan för viss punkt adjungera viss person att närvara på mötet, denna har dock ej rösträtt.

§26 Styrelsen är beslutsför när ordförande samt en majoritet av ledamöterna är närvarande. Beslut fattas genom omröstning. Vid lika röstetal gäller den mening som ordförande företräder.

§27 Styrelseledamot får ej delta i eller närvara i diskussion eller vid beslut som rör denne personligen.

§28 Suppleant träder i tjänst endast då ordinarie ledamot är frånvarande. Icke tjänstgörande suppleant har yttranderätt men icke rösträtt.

§29 Föreningens firma tecknas av ordföranden och kassören tillsammans. Styrelsen kan utse ytterligare en firmatecknare.

 

RÖSTREGLER

§30 Endast medlem, som varit med i föreningen i minst 6 månader, har rösträtt. Stödmedlem äger icke rösträtt vid årsmöte.

§31 Varje medlem representerar en röst. Rösträtt får ej utövas genom ombud.

§32 Beslut skall fattas genom öppen omröstning. Dock skall val, om någon medlem begär detta, förrättas genom sluten omröstning. Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden företräder utom vid val, då lotten avgör.

 

VALBEREDNING

§33 Valberedningen består av tre ledamöter, dock ej styrelsemedlem eller personal, varav en är sammankallande, samt en suppleant.

§34 Valberedningen skall till årsmötet förbereda val av styrelseledamöter, valberedningsledamöter samt revisorer. Valberedningen skall tillställa styrelsen sina valförslag senast 14 dagar före årsmötet.

§35 Skulle den valda valberedningen ej genomföra sitt uppdrag åligger det styrelsen att skyndsamt utse en ny valberedning bestående av tre ledamöter samt en suppleant.

 

REVISION

§36 Föreningen skall ha två revisorer, varav en är auktoriserad/godkänd revisor och en är internrevisor. Internrevisorn skall vara medlem eller kvinnlig stödmedlem.

§37 Det åligger de av årsmötet valda revisorerna att verkställa årsrevision av styrelsens förvaltning och därutöver till årsmötet avgivna berättelse med till- eller avstyrkande av ansvarsfrihet. Styrelsen skall i god tid bereda revisorerna möjlighet att genomföra granskning.

 

STADGEÄNDRING

§38 Ändring av stadgar beslutas av årsmötet på vars föredragningslista ärendet varit uppfört. Ändring av stadgar fodrar 2/3 majoritet och beslut på två av varandra följande ordinarie årsmöten.

 

UPPLÖSNING AV FÖRENINGEN

§39 Föreningen kan inte upplösas med mindre än att 2/3 av föreningens medlemmar biträtt förslag därom vid allmän omröstning. Fastställelse av upplösningen skall ske vid ordinarie årsmöte.

§40 I händelse av behållna tillgångar skall dessa tillfalla en eller flera föreningar med samma syfte. Vilken förening beslutas vid det sista årsmötet.